Privacyverklaring NCB Projectrealisatie BV

Als u een woning koopt van NCB Projectrealisatie B.V. of geïnteresseerd bent in één van onze (nog te realiseren) woningen dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt, dat we niet meer gegevens van u verzamelen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk. Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

NCB Projectrealisatie ontwikkelt onderscheidende nieuwbouwwoningen. Om deze missie te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te vragen en vast te leggen. Bijvoorbeeld om u te kunnen voorzien van de door u gewenste informatie of om een (koop)overeenkomst met u af te sluiten.

We gebruiken uw gegevens om de met u gemaakte afspraken uit te voeren zodat we:

* informatie over (toekomstige) woningbouwontwikkelingen, nieuwbouwprojecten en woningen kunnen aanbieden;
* uw betaling(en) kunnen afhandelen;
* overeenkomsten kunnen uitvoeren die samenhangen met de verkoop van onze woning(en).

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Heeft u interesse in een woning of koopt u een woning bij ons, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bent u een (potentiële) koper van ons, dan hebben we altijd nodig:

* Uw volledige naam, adres en woonplaats
* Uw telefoonnummer
* Uw e-mailadres
* Uw geboortedatum en –plaats (bij het sluiten van een overeenkomst)

Sluit u een huurovereenkomst met ons, dan hebben we ook de volgende (bijzondere) gegevens nodig:

* Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en ons. Een voorbeeld daarvan is: IBAN gegevens.

Welke gegevens delen we met anderen?

NCB Projectrealisatie gaat zorgvuldig om met het verstrekken van gegevens aan derden (bijvoorbeeld makelaars, aannemers, notarissen). Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

* in de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
* als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
* als dit wettelijk verplicht is.

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming. We verstrekken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is.

Website/ Cookies

Wanneer u onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaren van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig voor de doeleinden waarvoor deze is verkregen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag.

Beveiligen van gegevens

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over.

Geheimhouding

Alle personen die bij ons werken of ten dienste van ons werkzaamheden verrichten en daarbij kennisnemen van informatie van onze klanten, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij hun taak of een wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht.

Zij hebben toegang tot de informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie.

Uw rechten

U heeft het recht te vragen om inzage in, aanpassing of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Klachten

NCB Projectrealisatie B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen wij dit uiteraard graag zodat wij een passende oplossing kunnen vinden.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over deze privacyverklaring? Stuur uw vraag of bericht naar N.C.B. Projectrealisatie B.V., Drielandendreef 40, 3845 CA Harderwijk. U kunt uw vraag ook digitaal stellen via een mailbericht naar info@ncb.nu.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wijzigingen of aanvullingen vinden plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Mei 2018